Frimerkeklubbene under krigen

Av Jens Ingulstad

Artikkelen sto i Historielagets årsberetning for 2004 og originalen inneholder tre bilder, bl a av Ragnar Carlsen.

Litt om frimerkeklubbene på Nordstrand under krigen

Annenhver mandag samles en delfrimerkeinteresserte på Eldresenteret i Poppelstien for å prate om frimerker og å bytte merker. Inntilfor et års tid siden ble møtene ledet av Erik Bergseng.

For flere av oss kaller det på minner fra oppveksten, for under krigen var det et aktivt samlermiljø her på Nordstrand. Jeg var selv omkring tolv år og en interessert guttesamler da historien om det jeg antar var den første frimerkeklubben på Nordstrand begynte. Nedenfor gjengis noen praktisk talt uredigerte opptegnelser fra den tiden:

”Høsten 1940 begynte en delfrimerkeinteresserte gutter på Nordstrandshøgda på initiativ av Ragnar Carlsen, som var en habilfrimerkesamler iførtiårsalderen, å komme sammen hjemme hos ham i Lindbäckveien 8, for å bytte frimerker, og for å fremme sine filatelistiske interesser.

Møtene foregikk uten noe som helst klubbmessig preg, dog ble gruppen kjent utad som Nordstrand Frimerkeklubb. Den førte en beskjeden tilværelse uten noen kontingent, og uten noe planmessig forsøk på verving av medlemmer. Parallelt med denne klubben utviklet en annen klubb seg. Den ble startet 1. november 1941 av Oddvar Kvam, Kjell Møller og Thorkild Nielsen.

Denne klubben la med en gang større an, men på grunn av vanskeligheter med møtelokale ble klubben delt i to grupper som hadde møter hver for seg, men med fellesmøter av og til.

Den egentlige begynnelsen til den nåværende Nordstrand Filatelistklubb ble lagt da Kjell Møller, Oddvar Kvam og Thorkild Nielsen oppsøkte Nordstrand Frimerkeklubb og foreslo en sammenslutning av de to klubber på vilkår av at Nordstrand Frimerkeklubb ble sidestilt med de to gruppene i Nordstrand Filatelistklubb og underlagt denne klubbs styre. Dette ble godtatt.

N.F.K. drev så ganske driftig hele vinteren 41/42 med noen fellesmøter i Nordstrand Samvirkelag, med godt fremmøte. Men etter en bra oppstart høsten 1942 med et fellesmøte hos Ragnar Carlsen, hvor det også var auksjon, lot det daværende styret helt til å ha tapt interessen, og klubben som helhet ble liggende i dødvannet.

Gruppen som ble utgjort av tidligere Nordstrand Frimerkeklubb, fortsatte likevel, uavhengig av klubben for øvrig. Men utover våren 1943 gled det ut isanden, det møtte ingen frem og det hele lot til å stoppe opp.

Først høsten 1943 ble aktiviteten gjenopptatt, da det på tidligere Nordstrand Frimerkeklubbs initiativ ble sammenkalt til ekstraordinær generalforsamling, hvor hele det gamle styret ble avsatt, og nytt styre ble valgt med Ragnar Carlsen som formann.

Først etter denne generalforsamlingen ble det ført nøyaktig referat og protokoll”.

Dette ble begynnelsen til en ny aktiv periode. Møtene fortsatte hjemme hos Carlsens med godt forberedtemøter med foredrag, konkurranser, oppgaver med oppsetting av frimerker og bytting av merker.

Klubben hadde på denne tiden mellom 20 og 30 medlemmer fra hele distriktet.

Våren 1944 ble det første nummeret av ”Filatelisten” utgitt. Undertittelen var ”Upolitisk organ for Nordstrand Filatelistklubb” og kostet 20 øre i løssalg. Redaktør var Sverre Blix jr. Han gjorde et utmerket arbeid og sørget for at det kom ut et tosiders blad hver måned med stoff om forskjellige måter å samle frimerker på, litt om frimerkenes historie og innlegg om klubbens liv og virksomhet.

Det fremgår av novembernummeret at jeg var formann og at styret får kraftig medfart av en anonym innsender for at det ikke tas hensyn til de yngre medlemmenes interesser. Forhåpentligvis kom styret på bedre tanker etter dette.

Møtene fortsatte utover våren 1945, men så kom fredsdagene i mai. Mange av medlemmene var kommet opp i 16-17-årsalderen. Det åpnet seg nye muligheter og interessene skiftet. Antagelig holdt Nordstrand Filatelistklubb sitt siste møte denne sommeren. Dermed var også et lite kapittel iforeningslivet på Nordstrand kommet til ende.

Mange vil minnes Ragnar Carlsen og hans kone med takknemlighet for at de åpnet sitt hus og ga unge gutter et fritidstilbud i noen tunge krigsår.