Årsmøte 2017

Dato: 20.03.2016
Sted: Nordstrandhuset
Møteleder: Styrets leder Anne Marie Hval Grøgaard

Møtet ble satt kl 18.30 og åpnet av styrets leder Anne Marie Hval Grøgaard. 45 møtedeltagere til stede, hvorav 32 medlemmer med stemmerett.

Sak 1 Godkjenning av innkallingen

Innkallingens lovlighet ble enstemmig godkjent.

Sak 2 Valg av møteleder, referent og protokollvitner

Møteleder: Anne Marie Hval Grøgaard valgt
Referent: Ellen Nygaard valgt
To protokollvitner valgt: Kari Røren og Bjørn Heiberg.

Sak 3 Årsberetning

Møteleder gjennomgikk årsberetningen punktvis.

Styret har avholdt 9 styremøter i 2016

Publikasjoner: «Et skoleeksempel» er årets bok. I 2017 blir det bok om Ekebergbanen

Lagerforholdene: SAH har to boklagere; ett på Lambertseter gård og ett på Nordseter gård. Begge er tungvinte, men brukbare. Leieavtalen på Nordseter går ut til nyttår, håper vi får fornyet den.

Økonomi

Utgifter: SAH har brukt mer enn budsjettert, pga høye honorarer/bokutgifter

Kr 30 000 til Reidar Brevik for hans bok i 2014, som gav SAH gode inntekter.
Kr 35 000 til Ivar Sekne for arbeidet hittil med boken om Ekebergbanen.
Kr 31 000 til opptrykk av 100 eksemplarer av boken «Et skoleeksempel»

Inntekter: SAH har mottatt kr 10 000 fra bydelen, da Bydelsprisen gikk til Reidar Brevik som vi hadde foreslått.

Billedbasen: I 2016 har styret arrangert skannedager i Lambertseter bibliotek. Alle kunne komme med bilder til basen. Veldig få har kommet, så dette blir ikke noe prosjekt i 2017. SAH satser heller på å få tilgang til større bildesamlinger.

Spørsmål ble besvart av leder.

Årsberetningen ble etter dette enstemmig godkjent.

Sak 4 Regnskap for 2016

Lagets kasserer, Per-Inge Slettvold, gjennomgikk regnskapet.

Utgiftene i 2016 har vært større enn budsjettert, kr 17 923.24 i minus. Dette skyldes dels de store honorarene/bokutgiftene som styreleder gjorde rede for under økonomi

Regnskapet godkjent.

Sak 5 Revisor Bjørn Heibergs revisjonsberetning

Beretningen ble godkjent.

Sak 6 Budsjett for 2017

Lønn/honorar går bl.a. til web-master: kr 20 000 for arbeid med hjemmesiden.
Øyvind Nordli: kr 7000 for regnskap (tidligere Mamut)

Det kom kritikk om lave annonseinntekter. Ombyggingen av Seterkrysset med stengte forretninger, og oppstart av nye, forklarer delvis dette. Vi satser sterkere på å selge flere annonser neste år.

Budsjettet ble deretter godkjent.

Sak 7 Historielagets arbeidsoppgaver i 2017

Ivar redegjorde for arbeidet med bok om Ekebergbanen i anledning banens 100-års jubileum, og om samarbeidet med Dreyer forlag. SAH søkte Ruter om kr 300 000 i støtte, men fikk kr 100 000. Laget har forpliktet seg til å kjøpe 400 eksemplarer av boken. Styret forhandler med Dreyer om hva som er rimelig pris. I september/oktober lanseres boken stort – det blir en markering i samarbeid med lokaltrafikkhistorisk forening og Ruter.

Hestevanningssteinen. Styrets leder redegjorde for saken slik den nå står. Flertallet i styret har i et vedtak gått inn for å arbeide for plassering i Hauketo-krysset. Hauketo og Prinsdal Vel ønsker også dette. Nordstrand Vel ønsker steinen i Seterkrysset.

Mange ba om ordet i denne saken, de fleste argumenterte for plassering på Seter. Avgjørende blir kanskje hvor langt frem i tid ombyggingen av Hauketo-krysset ligger.

Sak 8 Valg

Valgkomiteens leder John Tore Norenberg kunngjorde valgkomiteens innstilling:

Leder:
Anne Marie Hval Grøgaard, gjenvalg (til 2019)

Styremedlemmer:
Ivar Sekne, gjenvalg (til 2019)
Per-Inge Slettvold, gjenvalg (til 2019)

Varamedlemmer:
Anne Margrethe Skari, gjenvalg (til 2018)
Lars Alldén, gjenvalg (til 2018)
Tove Gjersrud, ny (til 2018)

Revisor:
Bjørn Heiberg, gjenvalg (til 2019)

Valgkomité:
John Tore Norenberg, gjenvalg (til 2018)
Elin Løvold, gjenvalgt in absentia (til 2018)

Samtlige valgt ved akklamasjon

Etter dette består styret i Søndre Aker Historielag av:
Anne Marie Hval Grøgaard, leder, på valg 2019
Ivar Sekne, nestleder, på valg 2019
Per-Inge Slettvold, kasserer, på valg 2019
Ellen Nygaard, sekretær, på valg 2018
Sissel Marit Bue, styremedlem, på valg 2018
Anne Margrethe Skari, varamedlem, på valg 2018
Lars Alldén, varamedlem, på valg 2018
Tove Gjersrud, varamedlem, på valg 2018

Valgkomité:
John Tore Norenberg, leder, på valg 2018
Elin Løvold, på valg 2018

Revisor:
Bjørn Heiberg, på valg 2019

Årsmøtet ble hevet kl 20.15

Etter årsmøtet fortalte Tor Wisløff om Nordstrandhjemmet, og arbeidet med å få det finansiert. Alt før krigen ønsket man et gamlehjem på Nordstrand, men kommunen hadde ikke penger. Da tok Nordstrandbeboerne saken i egne hender, godt støttet av menigheten og kvinneforeningen. Basarer, lotterier, konserter og evige pengeinnsamlinger var inntektskildene.

Hugo Sørensen var en ildsjel for saken gjennom mange år. Han reiste rundt på motorsykkel og tigget penger. Nordstrand Blad skrev jevnlig om saken.

Opprinnelig samarbeidet Nordstrand og Bekkelaget menighet om hjemmet, men da tomt på Ljabru ble donert, trakk Bekkelaget seg. Etter 20 års innsamling hadde man oppnådd en egenandel på 400 000 kr. Kommunen bidro med 600 000 kr, og resten ble dekket av lån. Så den 2. januar 1958 kunne man innvie Nordstrandhjemmet, også kalt Ljabruhjemmet. I 2005 ble det avløst av Midtåsenhjemmet som sykehjem. Nordstrandhjemmet har i årenes løp gjennomgått mange endringer og ombygginger, og huser i dag 54 omsorgsleiligheter i privat regi.