Årsmøte 2016

Dato: 14.03.2016
Sted: Nordstrandhuset
Møteleder: Styrets leder Anne Marie Hval Grøgaard

Sak 1: Godkjenning av innkallingen

Innkallingens lovlighet ble enstemmig godkjent.

Sak 2: Valg av møteleder, referent og protokollvitner

Møteleder: Anne Marie Hval Grøgaard valgt
Referent: Ellen Nygaard valgt
To protokollvitner valgt: Elin Løvold og Bjørn Heiberg

Sak 3: Årsberetning

Møteleder gjennomgikk årsberetningen punktvis

Under punktet «Styre, revisor, valgkomité» klargjorde leder de omrokkeringer som har vært nødvendige etter Stein Løvolds sykdom og død.

Under «Medlemsmøter og arrangementer» ble det fremholdt at SAH satser på møter og turer hele året, minus sommerferien. Mange medlemmer deltar på arrangementene.

Under «Årbøker» opplyste lederen at det ikke ble noen årbok i 2015, men at opptrykket av Milorg har vært populært og selger godt. I 2017 kan det bli bok om Ekebergbanen som da er 100 år.

Under «Økonomi» ble det fremhevet at den er god. Regnskapet viser et overskudd på kr. 47 834.36 mot et budsjettert underskudd på kr 15 000. Det er solgt bøker for mer enn budsjettert, og momsreduksjonen pga. medlemskap i Landslaget for lokalhistorie er større enn forventet. Historielaget har også hatt innsparing ved regnskapsføring fordi kassereren har tatt seg av det. Noe inntekt også fra tipping-donasjon.

Medlemstallet er stabilt. Men det er en utfordring å rekruttere nye medlemmer.

Det ble kommentert at gavebeløpet som gir skattefritak er øket til 25 000 kr.

Under «Billedbasen» sa lederen at det nå særlig satses på en utvidelse og forbedring av tekst til bildene, og at basen trenger bilder fra bestemte steder.

Årsberetningen ble etter dette enstemmig godkjent

Sak 4: Regnskap

Lagets kasserer, Per-Inge Slettvold, gjennomgikk regnskapet.

Under «Inntekter» kom det klart frem at laget har bedre økonomi enn budsjettert.

Under «Utgifter» ble det opplyst at utgiftene til Mamut nå går til Øyvind Nordli, som har overtatt Mamuts funksjoner. Medlemsregisteret føres av styret.

Det kom spørsmål om hva lønns-og honorarutgifter kr. 20 000 stod for. Denne summen er satt av for å dekke avtalt honorar til Øyvind Nordli og honorar til webmaster.

Styret fikk ros for regnskapet.

Regnskapet deretter enstemmig godkjent.

Sak 5: Budsjett    

Det kom forslag om å bruke noen penger på en fest, f.eks. til 40-årsjubileet i 2020.

Et annet forslag gikk ut på å spandere glasstak over jettegrytene på Bekkelaget.

Det ble reist forslag om kr. 10 000 til styrets fordeling i 2016, som en form for styrehonorar.

Etter noe diskusjon falt forslaget. Budsjettet skal være slik det er satt opp.

Deretter ble budsjettet godkjent.

Sak 6: Revisor Bjørn Heibergs revisjonsberetning

Beretningen ble godkjent.

Sak 7: Historielagets  arbeidsoppgaver i 2016

Det viktigste nå er billedbasen. Laget har hatt flere skannedager, og Ann Hansen og Kjell Gustavsen har skannet. Ann Hansen fortsetter, og Per Ove Dahl overtar etter Kjell Gustavsen som trekker seg fra det arbeidet til sommeren. De må gjennomgå billedbasen, særlig med tanke på tekstene, kartlegge hva vi har og hva som savnes.

Linker til andre billedbaser er også ønsket.

Laget har skanner til vanlige bilder. Vi har 10 000 lysbilder, men trenger ny lysbildeskanner, da den gamle fungerer dårlig. Lysbildene kan eventuelt leveres til skanning hos profesjonelle.

Lederen minnet også om Lambertsetergruppen ved Lars Thue og Ivar Sekne, som har forskjellige arrangementer sammen med SAH.

Sak 8: Valg

Valgkomiteens leder John Tore Norenberg kunngjorde valgkomiteens innstilling:

Styremedlemmer:

Ellen Nygaard, gjenvalg (til 2018)
Sissel Marit Bue, ny (til 2018)

Varamedlemmer:

Lars Alldén, gjenvalg (til 2017)
Per Ove Dahl, ny (til 2017)
Anne Margrethe Skari, ny (til 2017)

Valgkomité:

John Tore Norenberg, gjenvalg (til 2017)
Elin Løvold, ny (til 2017)

Etter dette består styret i Søndre Aker Historielag av:

Anne Marie Hval Grøgaard, leder, på valg 2017
Ivar Sekne, styremedlem, på valg 2017
Per-Inge Slettvold, styremedlem, på valg 2017
Ellen Nygaard, styremedlem, på valg 2018
Sissel Marit Bue, styremedlem, på valg 2018
Lars Alldén, varamedlem, på valg 2017
Per Ove Dahl, varamedlem, på valg 2017
Anne Margrethe Skari, varamedlem, på valg 2017

Valgkomité:

John Tore Norenberg, på valg 2017
Elin Løvold, på valg 2017

Revisor:

Bjørn Heiberg, på valg 2017

Årsmøtet ble hevet kl. 20.

Etter årsmøtet fortalte forfatter Frid Ingulstad engasjert om sitt forfatterskap, og om hvordan hun får inspirasjon til sine historiske bokserier. Frid Ingulstad er en av Norges mest leste forfattere, og har bl.a. fått Oslo bys kunstnerpris i 2009.

Nordstrand 16.03.2016