Årsmøte 2015

Dato: 23.03.2015
Sted: Nordstrandhuset
Møteleder: Avgående leder Lars Alldén

Årsberetning, regnskap og budsjett ble behandlet

Møteleder gjennomgikk årsberetningen punktvis. Det ble kommentert at noen hadde problemer med linken til bildebasen på «Hjemmesiden».

Det er inngått avtale med Nordseter Pensjonistforening om fortsatt bruk av kjellerlokalet på Nordseter gård frem til 31.12.2017. Dessuten er det mulighet for å disponere lagerlokaler også et annet sted.

Medlemmene ble oppfordret til å oppgi e-postadresse og telefonnummer. Det vil bli både lettere og billigere å sende ut informasjon digitalt. Det ble videre informert om at medlemmenes e-postadresse blir skjult for de andre mottakerne ved en utsendelse.

Årsberetningen ble godkjent med akklamasjon. Det samme gjaldt regnskapet.

I behandlingen av budsjett for 2015 ble kontingentsatsene som var foreslått på årsmøtet i 2014, formelt vedtatt. De er kr 250,- for enkeltmedlemmer, kr 300,- for familiemedlemmer, kr. 500,- for foreninger og bedrifter og kr 3000,- for livsvarige medlemmer. Videre ble det vedtatt å kreve kr. 50,-  i inngangspenger på møtene for de som ikke er medlemmer. Dette blir gjennomført på de arrangementene hvor det er praktisk mulig.

Arbeidsoppgaver fremover for historielaget vil bl.a.omfatte utvikling av bildebasen og hjemmesiden og gjennomføring av medlemsmøter og rusleturer..

Det blir ikke laget årbok i 2015. Spørsmålet ble stilt om betegnelsen årbok på historielagets bok bør endres siden den ikke utgis hvert år. Det ble kommentert at tittelen «Sør I Aker» er en innarbeidet betegnelse og at den må i alle fall opprettholdes.

Valgene ga følgende resultat:

Anne Marie Hval Grøgaard, leder, på valg 2017
Ivar Sekne, styremedlem, på valg 2017
Per-Inge Slettvold, styremedlem, på valg 2017
Stein Løvold, styremedlem, på valg 2016
Ellen Nygaard, styremedlem, på valg 2016
Lars Alldén, varamedlem, på valg 2016

Styret fikk fullmakt til å utpeke et varamedlem til.

Valgkomité: John Tore Norenberg, Liv Jorunn Eriksen og EllenFjeldheim
Revisor: Bjørn Heiberg

Lars Alldén hadde frasagt seg gjenvalg som leder og Kari Røren ønsket ikke gjenvalg som styremedlem. De nye styremedlemmene ble ønsket velkommen, og de avgående ble takket for en strålende innsats.

Styret har i møtet 3. juni 2015 vedtatt at Odd Fjeldstad går inn som varamedlem frem til årsmøtet 2016.

Etter årsmøtet kåserte Reidar Øye Brevik om Nordstrand kirkes historie. Han arbeider med en bok til kirkejubileet  i 2016 og ønsket innspill fra tilhørerne om minner fra kirke- og menighetslivet.

Protokollvitner

John Tore Norenberg
Anne-Sofie Jyhne