Årsberetning 2004: Søndre Aker Historielag 25 år. Tilbakeblikk 1980-2005

Originalartikkelen står Historielagets årsberetning for 2004 og inneholder 5 bilder, bl a av lagets tre første formenn.

SØNDRE AKER HISTORIELAG 25 ÅR TILBAKEBLIKK 1980 – 2005

Av Kari og Arne Sunde

 

INNLEDNING

På bakgrunn av en økende interesse blant befolkningen sør i Aker for å starte en lokalhistorisk forening, tok Reidar Ø Brevik i 1980 initiativ til å danne en arbeidsgruppe som skulle forberede saken. Foruten han selv, besto gruppen av Karin Berg, Roal edHedegaard Jacobsen og Carl Olaf Lie. Arbeidsgruppen forberedte og kalte inn til et konstituerende møte 2. september 1980.

Hele 105 personer møtte opp til det historiske møtet, der Roal Hedegaard Jacobsen var møteleder. På programmet sto bl a valg av styre og forslag til vedtekter.

Valg av styre ga følgende resultat:
Formann: Reidar Ø Brevik
Styremedlemmer: Egil Schjelderup (Bekkelaget) Carl Olaf Lie og Roal Hedegaard Jacobsen (Nordstrand) Trond E. Burud (Hauketo/Prinsdal)
Revisor: Per Brande (som har vært lagets revisor siden).

Forslag til vedtekter og navnet, Søndre Aker Historielag, ble vedtatt. Vedtektene har senere blitt noe endret og lyder i 2004 som følger:

§1 Laget har tilformål å vekke interessen og skape forståelse for Søndre Akers historie. Det vil arbeide for å utbre kjennskap til vår kulturarv og verne kulturminner av alle slag.
§2 Alle som vilstøtte eller arbeide for lagets formål, kan bli medlemmer ved å betale en årskontingent som fastsettes av årsmøtet.
§3 Årsmøtet er lagets høyeste organ. Det innkalles av styret med minst 14 dagers varsel. På årsmøtet skal styret legge fram revidert regnskap og årsmelding samt budsjett og arbeidsprogram for året som kommer. Årsmøtet velger dessuten en revisor for to år om gangen. Forslag tilsaker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende tre uker før møtet. Ved endringer av vedtektene kreves 2/3 flertall. Dersom styret eller 1/3 av medlemmene finner det påkreved, kan det innkalles til ekstraordinært årsmøte.
§4 Et styre på fem medlemmer og to varamedlemmer velges av årsmøtet. Styremedlemmene velges to og to for to år om gangen, varamedlemmene for ett år, men kan velges inn på nytt. Formannen velges ved særskilte valg for ett år om gangen. Styret velger selv nestformann, kasserer og sekretær og er pålagt å føre protokoll.
§5Laget skalstå tilsluttet Landslaget for lokalhistorie.
§6 Vedtak om oppløsning av laget kan bare bli gjort av årsmøtet med 2/3 flertall. Lagets eiendom skal i tilfelle brukes i det lokale/regionale kulturarbeidet.

Streiftog gjennom lagets virksomhet i 25 år

Distriktet for lagets virksomhet omfattet opprinnelig det gamle Nordstrand prestegjeld, samt de delene av Østre Aker som ligger syd for Ryen og Skøyen gårder.

La oss ta et kort streiftog gjennom lagets virksomhet i 25 år. Aktiviteten har vært stor og variert opp gjennom årene, og i et tilbakeblikk som dette kan vi dessverre ikke komme inn på alt. For eventuelle ønsker om utdyping, henviser vi til lagets årbøker og hjemmeside på internett: www.sondreaker.com. I tillegg tilstifterne har også mange medlemmer gjennom årene gjort en stor innsats i historielagets styre og i andre sammenheng, som på turer og med bidrag til årboken. De får hermed en stor takk for verdifulle bidrag, selv om vi bare får vist noen bilder av enkelte sentrale aktører i laget opp gjennom årene og fra et fåtallrusleturer.

I september 1980 hadde 80 personer meldt seg som medlemmer. Ett år etter var tallet steget til 162. Med andre ord, en betydelig fremgang på kort tid. Arbeidet med den første årboka, ”Sør i Aker”, som skulle utgis i 1982, kom godt i gang. I løpet av årene 1980/81 ble det gjennomført 4 medlemsarrangementer: Utflukt til Bystenene i Ekebergskråningen og omvisning på Sjømannsskolen, medlemsmøte i Nordstrand menighetshus med lysbildekåseri om ”Kulturlandskapet som forsvinner” v/Lise Henriksenenriksen, Henr , besøk på Skullerud gård med omvisning av eieren, Ole Opsahl og rusletur i Ljansdalen fra Frølichs ”7de juni Varde” via restene etter familiens husflidsskole, eiendommen Sole og til Ljabru Hovedgård. Knut Lie Davidsen var kjentmann underveis. Mari Lundgaard og Vesla Rasch var vertinner på henholdsvis Sole og Ljabru.

Etter årsmøtet i Nordstrand menighetshus 15.09.81, kåserte Eivind Røssler om Kongeveien. Kåseriet var en introduksjon til en rusletur som senere ble gjennomført langs Oldtidsveien over Grønliåsen og på Kongeveien tilbake, der Røssler ledet turen. Østensjø gård ble besøkt, der vertskapet var Ditlef Smith og Anne M. Møkleby. Høsten 1981 ble også utkast til lagets emblem lagt frem og senere vedtatt. Primo 1982 ble medlemmene anmodet om forslag tilstoff vedr minneoppgaven ”Hverdag og fest i det gamle Aker”. Reaksjonen var ikke alt for stor. Året 1982 startet med medlemsmøte i Abildsø Menighetshus der professor Andreas Ropeid kåserte om streiftog i Abildsø gårds historie. Videre var det omvisning på Rustadsaga v/Per Bøhler og en tur til Hovedøya v/Sverre og Agnes Juel Kjelstrup.

Styret besluttet at det hvert år fremover skulle produseres og utgis en årbok under navnet ”Sør i Aker”. En egen redaksjonskomité ble oppnevnt. Den første årboka ”Sør i Aker 1982” var et faktum i mai/juni 1982. Boka handler om hvordan Søndre Aker ble bosatt, om isdrift og om livet på Ljabru i 1920-årene. Boka ble meget godt mottatt. I august 1982 var antall medlemmer steget til 232.

I forbindelse med årsmøtet 31.08.82 på Skovheim Allsenter ble årbok 1982 og noen av forfatterene presentert. Høsten 1982 og våren 1983 ble følgende arrangementer gjennomført:Rusletur på Klemetsrud med besøk på Jonsbråten. Rusletur på Abildsø og Langerud ved Reidar Ø Brevik. Kjell Åbyholm viste lysbilder fra Østensjøområdet. Rusletur på Klemetsrud med kirkebesøk og på gamleskolen og Store Li gård. Siste vårtur var til Hvervenbukta der Carsten Hopstock kåserte om Ljansgodset.

Allerede i løpet av disse første årene opprettet historielaget god kontakt utad, bl a var styremedlemmer ofte ute og holdt kåserier, deltok i debatter og hadde innslag i lokalradioen. Kontakt med skoler i distriktet og intervjuer med eldre ble også gjennomført etter hvert.

Årboka ”Sør i Aker 1983” inneholder flere artikler, bl a om gården Bjørndals historie, Bekkelagsraset i 1953 og om Edvard Munchs malerier fra distriktet m m.

Etter årsmøtet 15.09.83 på Skovheim allsenter, viste Lise Henriksen lysbilder fra Bjørndalsområdet. I perioden 83/84, var det 8 medlemsarrangementer:Besøk på Ormøya v/sokneprest Kjell Weyde og arkitektGrete Mjøset, ”På oppdagerferd med kamera” v/Ingeborg og Rolv Sevaldson i Ljan menighetshus. Videre var det møte iBekkelagshuset der byantikvar Kjeld Magnussen orienterte om sitt arbeid og formannen viste lysbilder fra Plankeveien. Rusletur østover mot Elvåga v/ Per Bøhler, besøk på Bjørndal Gård v/Lise Henriksen, rusletur på Abildsø v/Reidar Brevik. En vandring gjennom Gamlebyen v/Arne Holm fra Bymuseet og vandring rundt Malmøya v/Harry Hystad. Det var stor oppslutning om alle arrangementene.

Årboka ”Sør i Aker 1984” blir laget isamarbeid med Malmøya Vel, utgitt høsten 1984 og svært godt mottatt. Boka omhandler i alt vesentlig øyas natur, historie og kultur.

Årsmøtet 04.10.84 fant sted på Nordseter gård og etter møtet viste Harry Hystad en film fra Malmøya i 1970-årene. Dessuten ble Malmøyboka solgt. Ellers ble følgende arrangementer gjennomført høsten 1984 og våren 85: ”På kryss og tvers i Østmarka”, lysbildekåseri v/Kjell Åbyholm. Rusletur på Oppsal med lokalhistoriegruppe i Oppsal kunstforening, ”Veier og plasser i hjertet av Søndre Aker” samt en vellykket båttur i Bunnefjorden, med nistekurv og ca 100 deltagere.

Arbeidet med overføring av medlemskartoteket til data var nå isluttfasen, samtidig som styret arbeidet med en introduksjonsbrosjyre og registrering av stedsnavn i vårt område.

Årsmøtet 15.10.85 ble holdt i Ljan menighetshus, der bl a Rigmor Aas kåserte etter møtet. Medlemstallet i september 1985 var kommet opp i 396.

Styret intensiverte sitt arbeid for å oppnå samarbeid med skolene i området. I den forbindelse ble det i november 1985 gjennomført et informasjonsmøte for lærere fra 20 skoler. Dessuten arbeidet styret for utgivelse av en informasjonsbrosjyre tilskolene.

Lagets 5 års jubileumsfest ble holdt på Nordre Skøyen Hovedgård 12.11.85 med 80 fornøyde festdeltagere. Det var kåseri om gården, ogårboka ”Sør i Aker 1985” var tilsalgs. Den omhandlet bl a stedsnavn i Søndre Aker og dagliglivet under krigen.

I alt ble 6 arrangementer gjennomført i perioden 85/86: Omvisning på Oslo Bymuseum, busstur/sightseeing i distriktet, lokalhistorisk rusletur rundt Ekeberg og Simensbråten med ellerud, langtur i Østmarka med Terje Diesen o Bergliot Hellerud og langtur i Østmarka med Terje Diesen og Milorgkarer, samt rusletur i Prinsdal/Lerdalområdet med Tore Burud.

Årboka 1986 hadde Milorg Område 13130 under krigen 1940 – 45 som tema. Terje Diesen var redaktør og boka inneholder hans beretning om Milorgarbeidet i Søndre Aker. Av diverse økonomiske bidrag til utgivelse av boka, nevnes spesielt Forsvarsdepartementets gave på hele kr 40.000. Årboka ble svært godt mottatt og etterspørselen var stor.

Etter årsmøtet 20.10.86 på Nordstrand eldresenter i Poppelstien 6 ble Eva og Terje Diesen intervjuet og fortalte om årboka. Samme høst var det kåseri om slektsgranskning på Lambertseter videregående skole ved lektor Svein Skahjem.

I februar 87 redegjorde Steinar Kjærheim for kilder tilslektsgransking iRiks/Statsarkivet på Kringsjå og senere på våren var det besøk hos familien Mjøset på Dalheim ved Ormsund og familien Martol i Grønsund. Rusletur på Stensrud og Bogerud samt til Milorgsteder i Østmarka ble også gjennomført. På høsten var det ”Huskestue”, dvs uske-stue” i Nordstrandshuset samling i grupper om ulike lokalhistoriske emner i Nordstrandhuset. Den siste turen i 87 gikk til Skimuseetder bestyreren Karin Berg viste rundt. I tillegg ble det gjennomført en god del virksomhet utenfor laget iform av foredrag og lysbildekåserier.

Aktivitetene i SAH er økende, og høsten 1987 er det 414 medlemmer. En god nyhet er at Lambertseter bibliotek har påtatt seg å oppbevare og systematisere lagets arkiv som nå er tilgjengelig for publikum på lesesalen. I arkivet finnes lagets innkjøpte bøker og diverse gaver som bøker, artikler, bilder, tidsskrifter, karter med mer fra medlemmer og andre.

Etter årsmøtet som fant sted 12.11.87 ble årboka ”Sør i Aker 1987”presentert. Den omtaler spesielt Bogerudområdet opp gjennom tidene, men inneholder også artikler om Liadalen og Østmarkaplassen Fjelstad med mer.

Videre utover i 1988 var følgende møter: Lokalhistorisk streiftog i Søndre Nordstrand v/Lise Henriksen, rusletur på Ljan v/Rolf KnobelJohannesen og besøk i Oslo vann- og avløpsverk i Skullerudåsen. I juni var det picknik ved ”Syden” på Ulvøya og videre rusletur nedover Bekkelagsveien v/Egil Schjelderup, samt lysbildekåserifra gamle Abildsø v/Reidar Ø Brevik.

Årsmøtet 27.10.88 ble avholdt i Ljan menighetshus. Etter møtet ble forfatterne av årbok 1988 takket og årboka var tilsalgs. Laget har nå 410 medlemmer. Høsten 88 ble den nye introduksjonsbrosjyren distribuert til husstander innen lagets område. Det ble også gjennomført en busstur med tema ”Gammelt og nytt i Søndre Nordstrand”. Turleder var Tone Gro Hugin fra Byplankontoret. I 1989 ble følgende arrangementer gjennomført: Fotoutstilling på Munkerud gård med fotograf Ingun Wennevik, rusletur i Ekebergkleivene v/Harald Moberg fra Bymuseet, Oldtidsveien langs Østensjøvannet v/Reidar Fønnebø. Videre ”Fra plass til plass på Lambertseter” v/Reidar Ø Brevik, fjordtur til Gressholmen, besøk på Bakkeløkka og Nordre Dal v/Aase Mariussen og Oscar Dahl. Hyggekveld på Skovheim med skolehistorie v/Reidar Brevik, samt lysbilder fra Østmarka v/Olav Mariussen. Det var stort fremmøtte på alle arrangementene. Årboka 1988 handler bl a om livet på Nordstrand, Bekkelaget og Ljan i gamle dager og ble solgt i 770 eksemplarer frem til høsten 1989. Årboksalget ga med dette en omsetning på over kr 129.000.

Under arbeidet med fotoutstillingen i april dukket det opp mange interessante bilder som ble avfotografert og innlemmet i eksisterende samling. Den består nå av ca 550 bilder. Det er nedsatt et fotoutvalg som skal systematisere samlingen.

Årsmøtet 22.11.89 fant sted på Lambertseter bibliotek, der det bl a ble opplyst om det nedsatte fotoutvalget og at det så langt er registrert 740 stedsnavn i området.

Styret har i noe tid arbeidet med å føre over kontingentregnskapet til Postverkets medlemstjeneste for å forenkle innkreving og registrering. Overføringen ble gjennomført i 1988/89, men dessverre ikke uten overgangsproblemer. Høsten 1989 talte laget 510 medlemmer. Vervebrosjyren som ble distribuert høsten før, må ta æren for økningen på ca 100 medlemmer på ett år.

Årboka 1989/90 ”Tysk okkupasjon av Søndre Aker 1940-45” ble utarbeidet av Terje Diesen og solgte godt.

I 1990 fant følgende arrangementer sted: Omvisning i Gamle Aker kirke v/sogneprest J. Havgar, rusletur blant skålgroper og gravrøyser på Ekebergsletta v/Tom Bloch-Nakkerud og vandring i Gjersrud – Stensrudområdet v/Lise Henriksen. Videre var det en meget vellykket båttur med D/S Børøysund i Bunnefjorden før vi besøkte Høymagasinet på Akershus med Christianiamodellen.

SAH feiret sitt 10 års jubileum 31.08.90. Den vellykkede festen fant sted på Nordre Skøyen Hovedgård med 120 deltakere, som var det antallstedet kunne ta. Det var flere som ikke fikk plass, og dette sier jo sitt om interessen for festen.

Et aktivt jubileumsår ebbet ut med de tre høstarrangementene: Østensjøvannet rundt v/Erik Damsgaard og Reidar Ø Brevik. Hyggeaften i Nordstrandhuset med bl a spørrekonkurranse og rusletur fra Ljabru til Stubljan. Deltakelsen på denne turen var overveldende. De ca 250 fremmøtte måtte deles i to grupper og Lise Henriksen og Finn Erhard Johannessen ledet hver sin nedover Liadalen. Det første bildet i denne artikkelen ble tatt derfra.

Reidar Ø Brevik har nå sittet sammenhengende som formann i lagets 10 første år. På årsmøtet 28.11.90 i Bekkelaget menighetshus, trekker han seg fra vervet. Han vil imidlertid fortsatt gjerne bidra med kåserier osv. Reidar Ø Brevik har gjort en uvurderlig innsats for laget og ble takket varmt for sitt verdifulle og resultatorienterte arbeid gjennom årene. Ikke minst utgivelsen av lagets 8 årbøker så langt er hans fortjeneste. KarlRaaholt ble valgt som ny formann. Etter årsmøtet viste Lise Henriksen lysbilder og kåserte om Holmlia.

På våren 1991 ble følgende arrangementer gjennomført, alle med stor deltakelse: Hyggekveld i eldresenteret i Poppelstien, der Eva og Terje Diesen presenterte og signerte årboka ”Sør i Aker” 1989-90, rusletur på Ljan med Finn Erhard Johannessen, rusletur rundt Nøklevann med KarlRaaholt, tur på Mortensrud og Lofsrud med Tom Wassum. På høstparten var det tur til Sandbakken og Søndre Skytten med Aasmund Steenstrup og som siste post, besøk på Militærhospitalet der Jan S. Østberg fortalte om hospitalets historie, og Dag Lutro introduserte gamle Oslofilmer.

Ved utgangen av oktober 91 har laget 523 medlemmer. Salget av årbøker går rimelig bra. Totalt var det omsatt 631 bøker i det siste året og det er nå over 900 stedsnavn i arkivet.

Etter årsmøtet 27.11.91 i Nordstrand eldresenter, kåserte Jon Kvikne om politilivet i våre bydeler. Andre arrangementer utover i 1992 var: Hyggekveld i Nordstrand eldresenter med foredrag av Peder Søyland om oppvekst på Lambertseter, rusletur langs Gjersjøelva v/Willy Østberg, formann i Oppegård historielag. Besøk på Losby Bruk v/Ragnar Birkeland, formann i Lørenskog historielag, tur til Nordstrand Bad og Kulog Vedbolaget v/Per Christian Wilberg, vandring i Gamlebyen med arkeolog Erik Schia og på årets siste tur hadde Harald Moberg omvisning i Bymuseet, der det også ble vist gamle Oslofilmer v/Dag Lutro. Alle turene hadde stor deltakelse.

Ved utgangen av september 1992 har historielaget 498 medlemmer. Nedgangen skyldes primært slettinger pga ikke innbetalt kontingent. Etter en styrebeslutning ble årsberetningen for 1991/92 med regnskap og budsjett m v utgitt som et hefte, som også inneholder en del kortere artikler. Tanken var å gjenta dette årlig, hvis økonomien tillater det. Så langt har dette opplegget blitt fulgt, og fra og med 1992/93 har heftet også inneholdt støtteannonser.

Årsmøtet 30.11.92 ble holdt på Nordstrand eldresenter, der Rolv Sevaldson etterpå holdt et lysbildekåseri om ”gårdstun isognet”. Andre arrangementer i 1993 var: Hyggekveld i Poppelstien 6 hvor Reidar Ø Brevik fortalte om og viste lysbilder av Abildsø gård, omvisning på Forsvarsmuseet, tur til Enebakk med Mari kirke, Ekeberg gård og Enebakk bygdetun og kirke. Enebakk historielag guidet. Tur tilRoald Amundsens hjem i Svartskog, rusletur i Ekebergskråningen m/Ole Løken som guide og besøk på Frogner Hovedgård med fremvisning av gamle Oslofilmer. Alle turene hadde god deltakelse.

Årboka ”Sør i Aker 1993, Fra bønder til blokker” handler om Lambertseter gårds historie og videre drabantbyens etablering og utvikling. Bokas forfattere er Erik Opsahl og Ivar Sekne. Det går tregere medsalget av de eldre årbøkene, som ble besluttet solgt til medlemmer for halv pris. Årsmøtet 01.12.93 ble holdt på menighetssenteret ved Nordstrand kirke. Ivar Sekne presenterte årboka om Lambertseter og Reidar Ø Brevik sin bok om ”Jacobs på Holtet”. Utover våren 94 ble følgende arrangementer gjennomført: Hyggekveld i Poppelstien 6, hvor Rudolf Lindboe kåserte om livet på Græssæter gård, tur langs Akerselva med Harry Lagert fra Historielaget Grefsen–Kjelsås-Nydalen, tur til Lambertseter gård med Reidar Ø Brevik og tur med Per S Skaug til klosterruinene på Hovedøya. Terje Diesen og en representant fra Sivilforsvaret orienterte og viste frem bunkeranlegget under Østmarksetra. Siste post var filmaften på Militærhospitalet med gamle Oslofilmer v/Dag Lutro.

Per 01.10.94 har laget 470 medlemmer. Styret vedtar å øke kontingenten til kr 130 for familiemedlemskap og kr 100 for enkeltmedlemskap. Lambertseterboka selger godt, hittil antallsolgte bøker er 500.

Årsmøtet 30.11.94 ble holdt på Nordstrand eldresenter, der Erik Johannessen kåserte og viste lysbilder fra tidligere rusleturer. I 1995 ble følgende medlemsaktiviteter gjennomført: Hyggekveld iBøler menighetshus med kåseri av Finn Gulbrandsen om Østensjøvannet, omvisning i Sporveishallen på Sagene ved Odd Fjellstad. Frigjøringsjubileet ble markert 20.05.95 med en tur til Østmarkkapellet med Per Juell og Erik Malmo som guider, rusletur på Nedre Bekkelaget og Ormøya med Grete Mjøset og Tom Wassum.

Vårt vellykkede 15 års jubileumsarrangement fant sted 09.09.95 påFossesholm Hovedgård med omvisning på stedet og middag etterpå. Antall deltakere var 105. Siste tur i 95 gikk til Militærhospitalet med visning av filmer fra gamle Oslo v/Dag Lutro.

SAH har nå 482 medlemmer. Styret ønsker innspillfra medlemmene og det oppfordres tilstørre engasjement fra dem. Blant annet har styret gjennom noe tid forespurt eldre mennesker i distriktet om å bidra med beretninger om og synspunkter på sine yngre dager, uten at dette har ført til noe særlig resultat.

Nestformannen, Aasmund Steenstrup, har i to år vært valgt som varamann i Landslaget for lokalhistorie. Han deltar også som fast representant for SAH i Fellesrådet for Historielagene i Oslo. Det ble dannet høsten 1995, og er en paraplyorganisasjon for lagene. Rådet holder møter 2 ganger i året og tar seg av oppgaver av felles interesse. Erfaringsutveksling der gjør at man kan dra nytte av hverandres virksomhet og rådet representerer lagene samlet utad. (Noe over 20 historielag i Oslo-området med ca 8.000 medlemmer er per 2004 engasjert i dette samarbeidet).

Det er gjennom årene samlet inn rundt 550 lokalhistoriske bilder. Disse er arkivert ifilialen til Deichman på Lambertseter, og laget vil nå arbeide for at de på sikt blir lagt inn på data.

Årsmøtet 30.11.95 ble holdt i Nordstrand eldresenter med påfølgende lysbildekåserifra Rausjømarka v/Lise Henriksen. I 1996 avviklet laget følgende arrangementer: Kåseri iBekkelagshuset v/Unni-Lise Jonsmoen om ”Krigsbarn på Ekeberg”, rusletur på Skullerud med husmannsplassene der v/Reidar Øistoriel Brevik. Rusletur på Malmøya v/Harry Hystad og omvisning på Bogstad Gård. Karsten Alnæs ledet turen til Svenskesletta med tema ”Da svenskene erobret Oslo i 1567”. Tradisjonen tro var filmaften i Norsk Filminstitutt v/Dag Lutro årets siste arrangement.

Årsmøtet 30.11.96 ble holdt i Nordstrandhuset. Dag Jarnøy holdt lysbildekåserifra Bekkelagshøgda. Arrangementer utover i 1997: Møte på Skullerudstua der Rolv Sevaldson kåserte og viste lysbilder, besøk i Gamle Aker kirke med omvisning v/Torbjørn Resvem. Vandretur på Grønliåsen med Tore Burud. Utflukt til Fetsund Lensemuseum med guiding, vandretur blant jernalderminner i Hvitebjørnområdet. Leder var Ole Rojahn, formann i Oppegård Historielag. Høstens siste møte var filmaften i Norsk Filminstitutt.

Årbok 1997 tok for seg historiene om Jomfru Andersson på Græssæter gård, gårdsbruket Multehaug på Abildsø og Ljansgruppen av Amnesty International. Boka forelå til årsmøtet som ble holdt 27.11.97. Medlemstallet er nå 498, og det er isiste år omsatt årbøker for totalt ca kr 12.000. Etter årsmøtet kåserte Christine Heftye om og viste lysbilder fra Sarabråten. Medlemsmøtene i 1998 omfattet: Møte iBekkelagshuset der Kjell Åbyholm hadde fotovandring gjennom tidligere Nordstrand Sogn. Reidar Ø Brevik guidet nedover fra Kastellet i området ned mot fjorden. Utflukt tilRøed Gård på Jeløya, båttur på Bunnefjorden med M/S Lånan, vandring i ”Nordens Pompei” , d v s utgravingene i Gamlebyen v/Erik Melvold. Siste post i 1998 var filmaftenen i Norsk Filminstitutt.

Et bildemateriellutvalg ble opprettet høsten 1998. Formålet var å ivareta lagets bilder med tanke på overføring til data isamarbeid med Deichmanske Bibliotek, Lambertseter. Det er avsatt kr 30.000,- til formålet og bildene er nå lagret samlet.

I forbindelse med i Nordstrandhuset, berettet forfatterinnen Frid Ingulstad om livet på Stubljan omkring århundreskiftet. I løpet av 1999 ble følgende medlemsaktiviteter gjennomført: Møte i Bekkelagshuset der Kjell Åbyholm viste bilder fra distriktet og marka, omvisning på Klemetsrudanlegget (REO) v/informasjonssjefen, vandretur langs Bekkelagsskråningen v/Svein Erik Hallgren, tur rundt på Ulvøya med friarealene der. Tur til Hvervenbukta med tilbakeblikk på Stubljan og Ljansgårdenes historie v/Arne Sunde. Sesongen ble som vanlig avsluttet med filmaften.

Det blir konstatert at interessen for historielaget fortsatt erver H stor, noe som spesielt viser seg ved lagets møter der antall deltakere kan komme opp irundt 100.

Årsmøtet 25.11.99 ble gjennomført i Nordstrandhuset. Odd Kletteli kåserte om ”Kristianiaborgere i strandkanten fra 1680-årene”. I løpet av 2000 ble følgende aktiviteter gjennomført: Møte iBekkelagshuset med fotovandring i Østmarka der Kjell Staxrud viste bilder, kombinert med morsomme og interessante historier. Vandring i Arctanderbyen v/Svein Høglund, besøk på Holmsbu Billedgalleri og omvisning i Holmsbu kirke. I samarbeid med BLF var det en vandring fra Solveien til Sandstua, mens Reidar Ø Brevik og Dag Jarnøy guidet underveis.

Så kom datoen for 20-års jubiléet. Den 23. september dro 148 opplagte medlemmer av gårde i tre busser tilRomerike. Vi fikk omvisning på Gamle Hvam museum, besøkte Stein skolemuseum (”eventyrskolen”) og avsluttet dagen med omvisning og festmiddag med taler på den vakre Kjærnsmo gård, som Thorvald Meyer bygde opp i 1870-årene. Et meget vellykket arrangement var gjennomført.

Medlemsmassen i SAH svinger stadig rundt 500 og per 01.10.00 var vi 496. Det er solgt bøker for i alt kr 10.450. Årsberetning m m sendes som vanlig ut til alle medlemmene iform av et hefte med tilleggsstoff. Det utvides ytterligere med artikler m m og gir dermed mer informasjon til medlemmene. Bildene er nå lagt inn på CD-rom.

På årsmøtet 30.11.2000 trer KarlRaaholt ut av styret etter 10 års verdifull innsats. Med sitt smittende humør og store kjennskap til lokalhistorien og menneskene på Nordstrand, har han vært en fin kilde til inspirasjon. KarlRaaholt ble takket av med blomster og bøker for sin lange og gode innsats. Arne Sunde ble valgt til lagets nye og tredje formann. Årsmøtet gjennomføres på vanlig måte i Nordstrandhuset, der også Lise Henriksen holdt et fotokåseri med tema ”Smakebiter fra historielagets turer på 80- og 90-tallet”. Øvrige møter i 2001:I Bekkelagshuset med Karsten Sølve Nilsen fra Hellerud Historielag som kåserte m/lysbilder om Alna, spesielt industrihistorien rundt elva. Omvisning på Steinerskolen og Nordstrand folkeskole,Hjemmet for døve og avslutning iBjerkelia på ”Villa Aasgaard” der Hanna-Marie Salvesen Weydahl ga oss eiendommens historie. Vandring langs Ljanselva fra Ljabru til Skullerudsaga.ovedgård til Skull Tor HoltanHartwig og Arne Sunde ledet turen. Tur til Norges landbrukshøgskole på Ås i juni med tema ”Møter ved melkerampa” og avslutning i ”Det gamle Auditorium”. Omvisning inne på Linderud Stiftelse med besøk i det tilhørende barokkhageanlegget tilslutt. Filmaften med visning av eldre Oslofilmer var årets siste post.

Antall medlemmer er fortsatt i underkant av 500. Styremedlemmer har i løpet av høsten presentert laget ved å delta med stands ved bydelsdagene på Lambertseter og Sæter. Utadrettet virksomhet med tanke på å verve nye medlemmer er ifokus, ved siden av arbeidet med årbok 2001 og medlemsaktiviteter. Registrering av bilder fortsetter.

Til årsmøtet 29.11.01 som ble holdt i Nordstrandhuset, forelå en ny årbok etter noen års opphold. ”Sør i Aker 2001” inneholder tre lengre artikler om oppvekst og barndom i området Nordseter–Søndre Hellerud. Videre om Freidig og Grane, klubbene før Nordstrand IF og en tur langs Nordstrandveien, ”Fra Kirkebrygga til Kirketrappa”. Etter årsmøtet holdt Lise Henriksen et engasjerende fotokåseri med tittel ”Flyktningeruta fra Østmarka til Sverige”.

I løpet av 2002 gjennomføres følgende arrangementer: Dag Jarnøy, formann iBekkelagshøgda Lokalhistoriske Forening (BLF) og SAH-medlem, kåserte om Nordseter gårds historie i Menighetssenteret på Nordstrand. Reidar Ø Brevik tok oss med på tur rundt til husmannsplassene Tallberg, Bakken og Skogen, der vi tilslutt besøkte Munkerud gård som plassene lå under. Rusletur på Brannfjell/Ekeberg sammen med BLF med Arne Sunde som guide. I juni var det busstur til Norske Grenselosers Museum v/ Oddbjørn Dammerud. Vi besøkte også Eidsverket, Sootkanalen og Setskog Landhandelmuseum. Høsttur i Østmarka ble utsatt p g a overhendig regnvær. For øvrig lagets første arrangement som er utsatt p g a været. Tur til Tveten gård, der Karsten Sølve Nilsen fortalte om gårdens lange historie. I følge tradisjonen, ble filmaften avviklet i Norsk Filminstitutt.

I regnskapsåret 01.10.01-30.09.02 er det solgt årbøker for kr 23.050,- og vi har 485 medlemmer i laget. Vi deltar med stand på bydelsdag 21.09 og Nordstrands Blad blir informert om våre aktiviteter. Formannen har guidet et par ganger for andre lag.

Tidligere styrer har i lengre tid arbeidet for å få tilgjengeliggjort våre bilder på internett. Det sittende styre inngikk primo 2002 en avtale om bruk av historielagets materiale i Deichmans base på internett, der formålet er å tilgjengeliggjøre fotomateriellet i en søkbar base. Groruddalen Historielag blir prioritert først m h t egen bildebase på internett, men det opplyses fra Deichmans side at vi kan komme opp med egen hjemmeside. Styret går til innkjøp av egen PC, skanner og skriver som installeres på Lambertseter filial i eget låsbart skap. Lagets tre formenn, (tidligere og nåværende) begynner med det store arbeidet med å lage undertekster til lagets bilder, mens Deichman skanner og legger inn bildene etter hvert.

Etter årsmøtet 28.11.02 holdt Karsten Alnæs et tankevekkende kåseri med tittelen ”Har viskiftet sinn de siste 50 år?”. Videre i 2003: Møte iBekkelagshuset med bildekåseri av Finn A. Gulbrandsen fra Østensjøvannets Venner, der han tok oss med på en tur rundt vannet i et bildekåseri. Sammen med BLF ble det rusletur iJomfrubråtveien med Dag Jarnøy, besøk på Vøienvolden Gård v/Karen Bjerke fra Fortidsminneforeningen. I juni var det busstur tilRingerike Museum og Norderhov kirke, Museets leder, Preben L. Johannessen førte oss gjennom samlingene. ”Fint folk i bratte bakker” var temaet for en rundtur fra Ljan jernbanestasjon til Solveien og retur v/Finn Erhard Johannessen. Høsttur fra Østmarksetra til Mariholtet og retur, der Lise Henriksen og Arne Sunde guidet. Filmaften ble gjennomført i oktober, der bl a Klemetsrudfilmen fra 1949-50 ble vist i ny versjon. ”Østkant- og Vestkantliv i 1800-tallets Kristiania” var tema for kåseriet til Linken Apall Olsen fra Bymuséet. Møtet fant sted iBekkelagshuset.

Til årsmøtet i november 2002 forelå ”Sør i Aker 2002”. Boka inneholder artikler om de gamle grensene opp gjennom tidene mellom Aker herred og byen innenfor, og videre om den dynamiske Magnus Andersen som bl a seilte en kopi av Gokstadskipet over Atlanteren i 1893. Det er også artikler om krigsårene på Nordseter og om gamle trær på og omkring Nordstrand.

Arbeidet med lagets hjemmeside og bildebase på internett fortsetter i 2003 og endelig, 22. september, er vi på nett med hjemmesidene, under adressen http://www.sondreaker.com I løpet av de første ca 1,5 måneder var det 260 besøk på sidene som inneholder diverse informasjon om laget samt nyttige linker. Arbeidet med å få bildebasen tilgjengelig på nett fortsetter, og vifår en ny merkedag 23. februar 2004, i og med at ca 400 lokalhistoriske bilder også kom på nett på denne datoen. (Bildebasen er linket til hjemmesidene og per ultimo 2004 er det registrert over 1.500 treff totalt på hjemmesidene). Det må være lov å si at alle som arbeidet med prosjektet har gjort en god jobb. Det er også opprettet en egen epostadresse til laget:styret@sondreaker.com

I henhold til en styrebeslutning skalregnskapsåret heretter følge kalenderåret og ikke perioden fra oktober og ut neste års september måned. Etter fortløpende vurdering av lagets økonomi(bl a med lav rente på innestående midler, dårlig boksalg og at vi mistet momsfritaket), ser styret seg nødt til, for første gang siden 1994, å fremme et forslag om kontingentøkning til årsmøtet for 2003.

På årsmøtet, som ble holdt 26.02.04, ble det derfor besluttet å øke årskontingenten, men først fra og med året 2005. For enkeltmedlemmer blir den kr 150, familiemedlemskap kr 180, foreninger kr 300 og livsvarig medlemskap kr 3.000. Etter årsmøtet i Nordstrandhuset holdt Even Saugstad bildekåseri om ”Østmarka fra A til Å”, men året ble innledet med et møte 22.01.04 samme sted, der tidligere byantikvar Kjeld Magnussen kåserte om ”Forsvarsanlegg og befestninger omkring Christiania”.

Ellers har det vært følgende arrangementer i 2004 i Nordstrandhuset: Kåseri av Finn Holden, forfatter av ”Akergårder i Oslo”. Petter B. Molaug fra NIKU kåserte om ”Oslo havn i eldre tider”. I mai kåserte dr philos Hanne Finstad om ”Reisen fra urtiden”, (om den teknologiske utviklingen fra steinalderen frem til i dag). Siste arrangement før sommeren var en tur på Rustad gårds grunn, fra Rustadsaga til Guldsmeden og retur. Den ble gjennomført med bare 10 deltakere p g a dårlige værforhold. 

Høsten 2004 er det gjennomført rusletur på Ekeberg hovedgårds grunn med BLF og Dag Jarnøy, tur til Flymuseet på Gardermoen og filmaften i Norsk Filminstitutt. Årets siste kåseri om Hovinbekken var i Nordstrandhuset v/Karsten Sølve Nilsen.

Opprettelsen av nye bydeler fra 01.01.04 førte til at de gamle bydelene Bekkelaget/Ekeberg, Lambertseter og Nordstrand ble slått sammen til nye bydel 14, Nordstrand. På bakgrunn av dette har styret søkt å rekruttere nye medlemmer, spesielt fra Lambertseterområdet. Et samarbeide med Frivillighetssentralen der har bl a ført til at vi har satt opp en fotomontasje på LambertHjørnet av et trettitalls lokalhistoriske bilder, ved siden av informasjon om laget og salg av årbøker. Det er så langt solgt en god del årbøker der, men rekrutteringen fra området er dårlig. Reidar Ø. Brevik, KarlRaaholt og Arne Sunde har, også iregi av Frivillighetssentralen, guidet på tre sightseeingturer med buss fra Lambertseter og rundt i vår nye bydel.

Tilbakeblikket er skrevet ved årsskiftet 2004/05 og ved gjennomgang av styreprotokoller og annet arkivmateriale, ser vi at spørsmålet om rekruttering, særlig av yngre medlemmer, har vært et tilbakevendende tema for styrene opp gjennom tiden. Det har vært arbeidet med introduksjonsbrosjyrer og aktiviteter rettet mot skoler. Ellers har arbeidet med årbøker og medlemsarrangementer tatt sin tid. Ett forhold som ikke burde være nødvendig, er at vifinner år der det har vært nødvendig å purre på kontingent for fra over 80 opptil 100medlemmer. De første årene ble det også arbeidet en del med å få oversikt over foreningslivet i distriktet, men en systematisk registrering av det ble ikke foretatt.

Hva skjer i året 2005?

Det nåværende styre har fulgt opp tanken mht foreningslivet. Vi arbeider derfor med et par artikler om noen foreninger, med tanke på publisering i årboken i 2005, i tillegg til de som er omtalt senere i dette heftet. Styret tar sikte på at det skalforeligge en ordinær årbok, ”Sør i Aker 2005” til jubileet.

Videre er følgende aktiviteter fastsatt så langt: ”Bilhistorisk byvandring” med Asbjørn Rolseth 26. januar i Nordstrandhuset. Årsmøtet 16. mars samme sted, med visning av filmen om Klemetsrud etterpå. Den 13. april blir det et lysbildekåseri i Nordstrandhuset. En gatevandring i Ekebergveien fra Sæterkrysset til Ljabru gjennomføres 25. mai. Den blir en reprise på den turen som ble gjennomført i juni 2004 iregi av Nordstrand Vel. Arne Sunde vil være guide også denne gang. Siste vårtur, 18. juni, blir også en reprise. Den er på Østmarkaturen som ble gjennomført 19.06.04 med lite fremmøte p g a dårlig værforhold.

Lagets 25 års jubileumsfest vilfinne sted 2. september 2005 i den nyrestaurerte Ekebergrestauranten. Vi håper på stor oppslutning. Nærmere informasjon om festen og resterende medlemsmøter vil bli gitt senere.